Narrativ Praxis

Historien

Fortællinger om Narrativt Forum E45.

Billeder, navn, logo,  personerne bag , vedtægter,m.m.

Epston Seminar i 2014

David Epston  var hovedtaler ved Narrativt Forum E45s  Internationale seminar i Aarhus den 10. og 11. marts 2014

Vi lægger fortællinger og billeder op på hjemmesiden i løbet af sommeren.

DavidEpston 2

Formandens beretning

Klik på nedenstående, og du kan læse

Generalforsamling 2012 formandens beretning

De seks

 

 

 

 

 

 

 

 

HER ER VI 


Stående. Eva Søndergaard, Ane Hoff, Anita Bergmann, Bodil Burian

og forrest Else Marie Skadborg og Kirsten Børsting

 

Kursus med Rolf Sundet

TERAPEUT I EVIDENSENS TID

På kursusdagene i april 2012 inviterede Rolf Sundet os til at opleve en narrative praksis, hvor emotionerne og de følelsesmæssige udtryk kan give åbninger ind til barnet, den voksne, familien, organisationen.

Vi hørte hvordan det bedste fra tilgængelig forskning og klinisk ekspertise kunne ses i sammenhæng med klientens egenskaber, ønskemål og præferencer. 

Kursus med Geir Lundby

Den 9. november holdt vi det første kursus i Narrativt Forum E45 med titlen BRUG AF BEVIDNING I NARRATIV PRAKSIS. 25 engagerede kolleger var mødt op, og det blev en fin dag, som vekslede mellem oplæg, øvelse og dialog. Forståelsen af at fokusere de UDTRYK, som gør INDTRYK, blev tydelig.  

Kirsten byder velkommen

Supervision med Geir Lundby

Billeder fra supervisionen den 8. august. En betydningsfuld dag, hvor dobbelt beskrivelser fik en helt særlig betydning i lyset af tragedien i Oslo og på Utøya den 22. juli.

 

Vedtægterne

Narrativt Forum E45 er organiseret som en forening.

 §1 Navn

 Stk. 1. Foreningens navn er Narrativt Forum E 45.  Stiftelsesesår 2011. Foreningen er en uafhængig og ikke profitskabende interesseorganisation. Domænenavnet er: www.narrativtforum.dk

 

§ 2 Formål

Stk. 1. Opbygge et lokalt og virtuelt forsamlingshus, hvor narrative ideer og praksis kan udveksles og udvikles..

Stk. 2. Fremme og styrke anerkendelsen af narrativ terapi,supervision og konsultation i en lokal kontekst.

Stk. 3. Fremme, udvikle og øve narrativ praksis med afsæt i medlemmernes egen faglighed. Fremme, udvikle, læse og formulere narrativ teori med afsæt i medlemmernes egen faglighed.

Stk. 4  Arrangere kortere eller længere uddannelsesaktiviteter inden for det narrative felt.

Stk. 5.  Arrangere forskellige begivenheder, (seminarer, workshops, konferencer, foredrag m.m.) hvor praktikere mødes med  danske og udenlandske fagpersoner, som har en særlig viden på det narrative område.

Stk. 6.  Arrangere fælles rejser til narrative begivenheder i ind- og udland.

 

§ 3 Hjemsted

Stk.1. Foreningens hjemsted er Aarhus og Randers.

 

§ 4 Optagelsesbetingelser

Stk. 1. Enhver, som tilslutter sig foreningens formål, kan blive medlem forudsat godkendelse af en enig bestyrelse.

Stk. 2.  Bestyrelsen har ret til at ekskludere medlemmer, som modarbejder forenngens formål.

Stk. 3. Medlemskab forudsætter, at der er betalt kontingent. Medlemskab bortfalder ved 3. mdrs. restance.

 

§ 5 Kontingent

Stk. 1.  Størrelsen af kontingentet fastsættes ved den årlige generalforsamling.

 

§ 6 Generalforsamling

Stk.1. Der holdes generalforsamling hvert år i maj måned.

Stk.2. Indkaldelse med 2 ugers varsel.

Stk.3. Generalforsamlingen har en dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse
  4. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af de 3 bestyrelsesmedlemmer, som er på valg
  7. Vag af revisor
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

 

§ 7 Bestyrelse

Stk. 1. Bestyrelsen består af 6 personer, som hvert år efter generalforsamling konstituerer sig selv, således at der er en formand, en kasserer, en sekretær og en hjemmesideansvarlig. De to øvrige medlemmer er tovholdere på årets arrangementer.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Halvdelen er på valg i ulige år, og halvdelen er på valg i lige år.

Stk. 3. Bestyrelsen holder møde efter behov (to gange årligt). Der bliver skrevet beslutningsreferat fra møderne. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden.

Stk. 4. Der afholdes generalforsamling hvert år i maj måned.

 

§ 8 Regnskab

Stk.1. Regnskabsperioden er fra 1. april til 31. marts hvert år.

Stk. 2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab ved den årlige generalforsamling.

Stk. 3. Regnskabet debatteres under genrealforsamlingen.

 

§ 9 Tegningsregler

Stk. 1.  Kassereren og det bestyrelsesmedlem, som er tovholder på en given aktivitet, tegner foreningen i fællesskab.

 

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk.1. Foreningens vedtægter kan ændres i takt med, at foreningen udvikler sig. Ændringer godkendes på den årlige generalforsamling, og der skal være et markant flertal.  Dvs. 2/3 af de afgivne stemmer.

 

§ 11 Opløsning

Stk. 1. Foreningen kan opløses på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af deltagerne ønsker det.

Stk. 2. Eventuel formue fordeles til formål, der svarer til foreningens efter afgørelse af generalforsamlingen.

 

Vedtægterne er godkendt ved den stiftende generalforsamling mandag den 2. maj 2011.

Randers den 2/5 – 2011.

Kirsten Børsting                    Anita Bergmann                    Bodil Burian

Ane Hoff                              Eva Søndergaard                  Else Marie Skodborg

Personerne bag

Gruppen bag Narrativt Forum E45 tæller 6 personer.

 

Ane Hoff, psykolog med særlig interese for voksne. www.anehoff.dk

Else Marie Skadborg, psykolog med særlig interesse for organisationer og personalegrupper. www.reflecta.dk

Kirsten Børsting, psykolog med særlig interesse i børn, unge, voksne og familier i et bredt problemfelt. www.psykologkirsten.dk

Eva Søndergaard, psykolog med særlig interesse i voksne, børn og familier samt personalegrupper i skole- og behandlingsregi. www.eva-psykolog.info

Bodil Burian, socialrådgiver med særlig interesse for børn i familier og i skoler. www.burian.dk

Anita Bergmann, psykolog med særlig interesse for unge med problemadfærd og voksne i krise.


Vi er alle efteruddannet i narrativ praksis og teori, både nationalt og internationalt.

Logo

Det narrative og drømmesporene er forbundne metaforer. Og vi låner disse metaforer som symbol for Narrativt Forum E45.

Drømmesporene leder os fra mødested til mødested. Ved stedets kilde slukker vi tørsten, og vi finder varme og næring omkring bålstedet. Mødestederne er mange og forskellige, og vi kan via drømmesporene vandre videre frem mod de næste. Hvert mødested bliver skabt af de fortællinger, vi bringer med os, og af de nye fortællinger vi får del i.

Australiens oprindelige folk, aboriginerne, tegnede drømmesporene på jorden som priktegninger af sand i forskellige farver.

Navn

Narrativt Forum E45

Forum (lat. ´fora torv). Narrativ (lat. ´nar’rare fortælle).

E45 (Østjyllands postmoderne drømmespor)

Det blev så let og ligetil, da vi mødtes. Ordene skabte vores nye fortællinger, engagementet og nysgerrigheden blev vakt. Og vi oplevede en stemning af torvedag, hvor der virkelig var gang i byttehandlen. Vores forskellige erfaringer med at lytte til børnenes forunderlige ordvalg, og de unges frustrerede drømme, organisationerenes evige søgen efter at tæmme magten – det hele var i spil. Vi var mit i det Narrative Forum – et virtuelt hus eller torv.

For ikke at blive for højstemte, besluttede vi at vores Narrative Forum er et virtuelt forsamlingshus, som ligger ved E45. Et jysk og dog globalt forsamlingshus.  Og vi glæder os over de mange muligheder, som er foran os.

Next Page »